میخواستم از این موضوع فقط همسر آینده ام باخبر بشه!
45 بازدید
تاریخ ارائه : 12/16/2013 6:08:00 PM
موضوع: علوم تربیتی

قصد داشتم از اين موضوع ، فقط همسرآبنده ام با خبر شود .بعداز عمل اين موضوع ذهنم رامشغول كرده،اصلاٌ معلوم نیست آینده من چگونه خواهد بود؟ چه کسی میتواند بامن ازدواج کند ؟اصلاً کسی هست که من را با این شرايط قبول کند؟ اگر اقوام بفهمند...

برای مطالعه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید:http://www.jonbeshnet.ir/news/18096