خدا دختران زیبا را برای چه کسانی آفریده؟
47 بازدید
تاریخ ارائه : 12/12/2013 8:20:00 AM
موضوع: علوم تربیتی

اگرچه دین خیلی مهم است ولی برای من ملاك اول یک زن خوب ،زیبایی او است .نه از روی هوس بلکه از روی عشق.من اگر خودم یک شخص والایی شوم،قطعا شخص والا و خیلی زیبا قادر به آرامش دادن به من هست،پس آن زندگی که عاشقانه باشد...

ادامه مطلب:http://www.jonbeshnet.ir/news/17512