مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسین
نام خانوادگی:وجدانی
شهرت:مهدیار
پست الکترونیک:vejdani1362@yahoo.com
آدرس وب سایت:http://www.topfamily.ir/
آدرس وب سایت:http://www.welayatnet.com
نخصص ها:فقه و اصول ، روانشناسی ، علوم تربیتی